Általános szerződési feltételek

HolmiApp” applikáció használatához

 A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a K&K Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1205 Budapest, Nyáry Pál u. 100; Adószám: 12793488-2-43 Közösségi adószám: HU12793488., Cg.: 01-09-703708, Statisztikai Számjel: 12793488-4690-113-01.Számla vezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9), 10403758-37500607-00000000) (továbbiakban: Forgalmazó) másrészről az applikációt letöltő és magát regisztráló magánszemély, jogi személy, , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve Önkormányzat, mint Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és mint regisztrációval nem rendelkező letöltő magánszemély, jogi személy, , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint Látogató (a továbbiakban: „Látogató”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Felhasználó megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Forgalmazó rögzíti, hogy az egyes Önkormányzatokkal, és olyan Felhasználókkal, akik esetlegesen adattartalmat töltenek és jelenítenek meg az applikációban azokkal különálló szerződés kerül megkötésre, amelyben rögzítik, hogy az applikációban megjelenhessen az applikációba illeszthető adattartalommal.

A Felhasználó applikáción keresztüli adatfeltöltéseivel, bejegyzéseivel a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Felhasználó és az Forgalmazó között, mely elektronikus formában kerül megkötésre. A Látogató és a Forgalmazó között a jelen szerződésben foglaltak szerint jogviszony jön létre, tekintettel arra, hogy a Látogató letöltötte az applikációt és annak tartalmát használhatja, annak használatát az applikáció letöltésével biztosítja a Forgalmazó. A szerződést a Forgalmazó nem iktatja. Az applikáción keresztül elérhető, illetve feltűntetett szolgáltatások igénybevételének feltételeit az egyes szolgáltatók, felhasználók által biztosított szolgáltatási feltételek szabályozza.

Forgalmazó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: 
https://www.holmiapp.hu/1. FORGALMAZÓ ADATAI:

 Neve: K&K Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely (és a panaszkezelés helye): 1205 Budapest, Nyáry Pál u. 100

Cégjegyzékszám: 01-09-703708

Adószám: 12793488-2-43

Nyilvántartást végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Kapitány András ügyvezető önállóan, Király László ügyvezető önállóan


Forgalmazó elérhetőségei:

Email: info@photonews.hu

Tárhely Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége:

cégnév: K&K Fejlesztő KFT.

székhely: 1205 Budapest, Nyáry Pál u. 100.

cégjegyzékszám: 01 09 703708

adószám: 12793488243Az applikációt a Forgalmazó üzemelteti, aki a szerződéskötés során saját nevében jár el.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 2.1. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. Az Forgalmazó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyek hatályba lépését megelőzően közzétesz.

2.2. Felhasználó és a Látogató az applikáció letöltésével, használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, magára kötelezőnek ismeri el.

3. APPLIKÁCIÓ

 3.1. Applikációnk az egyes magyarországi Önkormányzatok területén elérhető szolgáltatások bemutatásra, Magyarország területén a helyi hírek megjelenítésére, autós hírek megjelenítésre, a városi információk megjelenítésére, helyi események megjelenítésére és a bejelentések megtételére jött létre.

3.2. A megjelenített szolgáltatások, hírek, bejelentések az applikáción keresztül tájékoztató jelleggel szerepelnek, az azokat feltöltő felhasználók által megjelenített adattartalmat tartalmazzák, azok pontosságáért és aktualitásáért mindennemű felelősséget kizár a Forgalmazó.

3.3. Az applikációban a Forgalmazó az adatokat feltöltő Felhasználók által applikáció kompatibilisen megadott adatokat a technikai lehetőségeknek megfelelően és eképpen részletezetten feltünteti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó nem felel az adatok valódiságáért és azok pontosságáért.

 3.7. Amennyiben Forgalmazó minden gondossága ellenére hibás adat kerül az applikáció felületére, akkor Forgalmazó azt jelzi bejelentés alapján az adatot feltöltő felhasználónak.

3.8 Szerzői jogi rendelkezések

3.8.1. A Felhasználó büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa az Forgalmazó szerverére feltöltött kép, grafika, fotó, szöveg, embléma vagy ábra másnak, vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői, vagy ahhoz kapcsolódó, vagy személyhez fűződő jogát vagy jogait nem sérti.

A Felhasználó, vagy más harmadik személy nem követelhet kártérítést, ha az applikáció felhasználói által feltöltött olyan anyagokat használ, melyen harmadik személyeknek szerzői, vagy egyéb joga áll fenn.

3.8.2. Az Forgalmazó nem vállal felelősséget a Felhasználók által feltöltött, illetve a felhasznált, szövegekkel és egyéb jogvédett anyagokkal összefüggésben bejelentett szerzői jogi igényekért, vagy szerzői és szomszédos jogoknak az applikáció látogatói és Felhasználói által történő megsértéséért vagy más szerzők művének jogosulatlan megváltoztatásából eredő személyhez fűződő jogok megsértéséért.

3.8.3. Az applikáció megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk és a logók, az Forgalmazó kereskedelmi megnevezése a Forgalmazó szellemi tulajdonát képezi. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

4. DIGITÁLIS ADATTARTALOM

Az applikáció Android operációs rendszerben futtatható. A Forgalmazó az applikáció működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal.

Hiba esetén kéri Felhasználóit és látogatóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni Forgalmazót.


5. REGISZTRÁCIÓ

 5.1. Amennyiben visszatérő Felhasználónk az applikáció használatának gyorsítása érdekében javasoljuk applikációba történő regisztrációt, mely során email cím, jelszó, megadása kötelező. Egy email címhez csak egy regisztráció végezhető el.

5.2. Regisztráció érdekében átadott adatait a szerződés teljesítése céljából regisztrációja törléséig kezeljük, más személyeknek át nem adjuk.

5.3. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Forgalmazó kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

5.5. A Forgalmazót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Forgalmazónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6. APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATÁNAK MENETE

6.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a applikációba vagy Látogatóként regisztráció nélkül is megkezdheti a használatát.

Applikációnk az egyes magyarországi Önkormányzatok területén elérhető szolgáltatások bemutatásra, Magyarország területén a helyi hírek megjelenítésére, autós hírek megjelenítésre, a városi információk megjelenítésére, helyi események megjelenítésére és a bejelentések megtételére jött létre.

A megjelenített szolgáltatások, hírek, bejelentések az applikáción keresztül tájékoztató jelleggel szerepelnek, az azokat feltöltő felhasználók által megjelenített adattartalmat tartalmazzák, azok pontosságáért és aktualitásáért mindennemű felelősséget kizár a Forgalmazó.

Az applikációban a Forgalmazó az adatokat feltöltő Felhasználók által applikáció kompatibilisen megadott adatokat a technikai lehetőségeknek megfelelően és eképpen részletezetten feltünteti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó nem felel az adatok valódiságáért és azok pontosságáért.

Amennyiben Forgalmazó minden gondossága ellenére hibás adat kerül az applikáció felületére, akkor Forgalmazó azt jelzi bejelentés alapján az adatot feltöltő felhasználónak.

7. LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS

7.1. Azok akik adattartalmat nem töltenek fel és Forgalmazó között megkötött szerződés elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Ptk. 6:7. § valamint 6:70. § alapján írásba foglaltnak kell tekinteni, mivel a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását a szerződők külön okiratba foglalt nyilatkozatai együttesen tartalmazzák, és a nyilatkozatokban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

7.2. Az Forgalmazó a szerződést nem tárolja iktatásra nem kerül.

7.3. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

7.4. Felek rögzítik, hogy azon felhasználókkal, akik adattartalmat töltenek fel, mint szolgáltatást nyújtó, azokkal a Forgalmazó külön íven szerkesztett szerződést köt.8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A forgalmazó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Forgalmazó, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

A felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés az applikáció használatáig áll fenn, míg azon felhasználók esetében akik külön íven szerkesztett szerződést kötnek, azoknak az abban foglalt hatály alatt áll fenn.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

 10.1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 10.2. Forgalmazó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Forgalmazó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát, érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül átadja a Felhasználónak. 

10.3. Az írásbeli panaszt a Forgalmazó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Forgalmazó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén, vagy amennyiben a vita nem rendeződik az Forgalmazóval történt egyeztetés során, panaszával bírósági eljárás kezdeményezhet, illetve hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

10.4.1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit az a következő linken érheti eL. http://jarasinfo.gov.hu/

      1. Panasza esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

(Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. )

Testület neve

címe

telefonszám/ fax

email cím

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154


 info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület


6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.


(76) 501-525

(76) 501-532


bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület


5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.


(66) 324-976


bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület


3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-871


bekeltetes@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület


1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131


bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 554-250/118 mellék


bekelteto.testulet@csmkik.hu


 Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310


bekeltetes@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület


4025 Debrecen, Petőfi tér 10.


06-52-500-710, 06-52-500-745


bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület


3300 Eger, Faiskola út 15.

: (36) 416-660/105 mellék

(36) 323-615

bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

20/373-2570

bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010


bekeltetes@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860


nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

06-1-792-7881

pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

06-82-501-026

skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 420-180

bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

74) 411-661


kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356


bea@vmkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 412-150.

info@bekeltetesveszprem.hu


Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-513


zmbekelteto@zmkik.huOnline szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Forgalmazó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az Forgalmazót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítésre írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Forgalmazó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Forgalmazó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Forgalmazó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

10.4.3. Online vitarendezési platform:

Forgalmazó tájékoztatja továbbá Felhasználóit, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. 

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. 

Tájékoztatjuk, hogy az online vitarendezési platformon keresztüli eljárást csak akkor veheti igénybe, ha vitáját első alkalommal próbálja peren kívül rendezni az Forgalmazóval, továbbá peres eljárást nem indított igénye érvényesítése iránt.

Forgalmazó nem köteles elfogadni a platformon keresztül történő ügyintézést, így elutasíthatja az így benyújtott panaszt.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

11.2. Forgalmazó megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. Forgalmazó a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. Forgalmazó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Forgalmazó letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

11.3. Forgalmazó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.4. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.5. A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

11.6. Forgalmazó és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, felek közötti peres eljárásra kiköti a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

11.7. Az Forgalmazó kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „nyomdahiba” következtében az applikáción, vagy a Honlapon feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne akkor erről Felhasználót a Frogalmazó értesíti.

11.8. Az Forgalmazó kizár minden kártérítési, vagy egyéb felelősséget az applikációban, vagy a Honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

11.9. A Felhasználó esetleges fogyasztói panaszait, a Forgalmazónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el.

11.10. A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan tevékenységért, amelyet az applikációra a Felhasználó jelszavával belépve tettek, a Felhasználó felelős.

11.11. Az applikációba való feltöltés során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben az Forgalmazónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését.

11.12. Forgalmazó fenntartja annak a jogát, hogy a Felhasználó által feltöltött adatot, és az Forgalmazó szerverére elmentetett adattartalmat indokolás nélkül törölje és a szerződés teljesítésétől indokolás nélkül elálljon. Forgalmazót erre az esetre semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli.

11.13. Az Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

12. ADATVÉDELEM

Az applikáció adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.holmiapp.hu/web/static/adatvedelmi-nyilatkozat.html

13. EGYÉB

13.1.Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a applikáción, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Applikációt más domainnév alá helyezze át. 

13.2. Jelen ÁSZF, valamint az applikáció működésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció, kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 11. 01. Jelen ÁSZF letölthető https://www.holmiapp.hu/web/static/aszf.html

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország Alaptörvénye

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elKertv.)

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről

 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 •151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 • 1997. évi CLV. tv a fogyasztóvédelemről

12

HolmiApp

Általános szerződési feltételek